УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА SFDC


Настоящите условия на ползване на SFDC („Условия на ползване”) са приложими по отношение на ползването на услугите от страна на Клиента и се считат за неразделна част от споразумението между Клиента и Риселъра, по силата на което Риселърът препродава Услугите на Клиента.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Свързано дружество” означава всеки субект, който директно или индиректно управлява, е управляван от или е под общо управление с обсъждания субект. За целите на това определение „Управление” означава пряка или непряка собственост или контрол върху повече от 50% от гласовете в обсъждания субект.

Съдържание” означава информация, с която SFDC се е сдобила чрез публично достъпни източници или трети лица-доставчици на съдържание и е предоставена на Клиента посредством Услугите или съгласно Формуляра за поръчка, както е описано по-подробно в Документацията.

Клиент” означава субектът, който е сключил договор с Риселъра за покупка на абонамент за ползване на Услугите, предмет на настоящите Условия на ползване. В случай че Риселърът ползва Услугите за свои лични цели, то тогава се счита за Клиент.

Данни на Клиента” означава всички електронни данни или информация, предоставени от или за Клиента към Услугите, с изключение на Съдържание или Приложения, външни за SFDC.

Документация” означава документацията, свързана с приложимите услуги, в раздела за Доверие и Съответствие, както и наръчниците и политиките за нейното ползване и периодичните им актуализации,, достъпни чрез help.salesforce.com или след влизане в приложимите Услуги.

Зловреден код” означава код, файлове, скриптове, агенти или програми, предназначени да навредят, включително например вируси, червеи, бомби със закъснител и троянски коне.

Пазар” означава онлайн справочник, каталог или пазар за приложения, които взаимодействат с Услугите, включително например AppExchange, достъпно на http://www.salesforce.com/appexchange, каталога за добавки на Heroku, достъпен на https://addons.heroku.com/, или който и да е от техните уебсайтове-приемници.

Приложение, външно за SFDC” означава функционалността на уеб-базирано, мобилно, офлайн или друго софтуерно приложение, което е осигурено от Риселъра, Клиента или трето лице и взаимодейства с Услуга, включително например приложение, което е разработено от или за Риселъра или Клиента, вписано е в Пазара или e обозначено като Salesforce Labs или с друго подобно обозначение.

Формуляр за поръчка” означава документът за подаване на поръчка, в който са указани Услугите, които следва да бъдат предоставени съгласно договора, сключен между Клиента и Риселъра (от който настоящите Условия на ползване са неразделна част), включително всички допълнения, приложения или допълнителни условия за конкретни продукти във връзка с Услугите, изискани от SFDC.

Риселър” означава субектът, сключил директен договор със SFDC за препродажба на Услугите на свои Клиенти, и субектът, сключил директен договор с Клиента за продажба на абонамент за Услугите.

SFDC” означава salesforce.com, inc. – корпорация от Делауеър, със седалище адрес на управление: Дъ Ландмарк @ 1 Маркет, ап. 300, Сан Франциско, Калифорния 94105.

Услуги” означава продуктите и услугите, които са поръчани от Клиента съгласно Формуляра за поръчка и предоставени онлайн от SFDC, включително свързани офлайн или мобилни компоненти, както е описано в Документацията. „Услуги” изключва Съдържанието и Приложения, външни за SFDC.

Потребител” означава лице, което е упълномощено от Клиента да използва Услуга в полза на Клиента, за което Клиентът е закупил абонамент и на което Клиентът (или където е приложимо, SFDC по искане на Риселъра) е предоставил потребителско име и парола. Потребителите може да включват например служители, консултанти, контрагенти и представители на Клиента, както и трети лица, с които Клиентът извършва бизнес.

2. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ

2.1 Лимит на ползване. Услугите и Съдържанието са предмети на ограничения на ползване, определени във Формулярите за поръчка. Освен ако не е посочено друго, (а) под количество във Формуляр за поръчка се има предвид Потребители, а Услугите или Съдържанието не може да бъдат достъпвани от повече от определения брой Потребители, (б) паролата на Потребителя не може да бъде споделяна с други лица и (в) идентификацията на един Потребител може да бъде преотстъпена на ново лице, заменящо лице, което вече няма нужда да ползва Услугите.

2.2 Отговорности на Клиента. Клиентът (а) носи отговорност за спазването Условията на ползване, Формулярите за поръчка и Документацията от страна на Потребителите; (б) носи отговорност за точността, качеството и законността на Данните на Клиента и средствата, чрез които Клиентът е получил тези Данни; (в) полага търговско обосновани усилия да предотвратява неразрешен достъп до или ползване на Услугите и Съдържанието и своевременно уведомява SFDC или Риселъра за всеки такъв неразрешен достъп или ползване; (г) ще ползва Услугите само в съответствие с настоящите Условия на ползване, Документацията, Формулярите за поръчка и приложимите закони и нормативни актове; (д) ще съблюдава условията на обслужване на Приложения, външни за SFDC, съвместно с които Клиентът използва Услуги или Съдържание.

2.3 Ограничения на ползване. Клиентът няма право (а) да предоставя Услугите или Съдържанието или да ползва Услугите или Съдържанието в полза на лица, различни от Потребителите, освен ако изрично не е посочено друго във Формуляра за поръчка или Документацията; (б) да продава, препродава, лицензира, подлицензира, разпространява, отдава или наема Услугите или Съдържанието или оферта за външно изпълнение; (в) да използва Услугите или Приложение, външно за SFDC, за целите на съхранение или разпространение на неправомерни, клеветнически или по друг начин незаконни или оскърбителни материали, или да съхранява или разпространява материали в нарушение на правата на трети лица; (г) да ползва Услугите или Приложение, външно за SFDC, за целите на съхранение или разпространение на Зловреден код; (д) да се намесва или да нарушава целостта или изпълнението на Услугите или данни на трети лица, съдържащи се в нея; (е) да се опитва да получи неразрешен достъп до Услугите или Съдържанието или системите и мрежите, свързани с тях; (ж) да разрешава директен или индиректен достъп до и ползване на Услугите или Съдържанието по начин, който заобикаля договорния лимит на ползване, или да ползва Услугите, за да достъпва или ползва интелектуална собственост на SFDC, освен съгласно тези Условия на ползване, Формуляр за поръчка или Документацията; (з) да копира Услуга или която и да е нейна част, характеристика, функция или потребителски интерфейс; (и) да копира Съдържание, освен при условията, посочени тук или във Формуляра за поръчка или Документацията; (й) да използва Услугите или Съдържанието с цел да създаде конкурентен продукт или услуга или да се съревновава с конкурентен продукт или услуга; (к) да разработва или подражава на която и да е част Услугите или Съдържанието, различни от копирането или разработването на собствените вътрешни мрежи на Клиента или други промени за неговите лични вътрешни бизнес цели; (к) да декомпилира Услугите; (л) да достъпва Услугите, ако Клиентът е директен конкурент на SFDC, без предварителното писмено съгласие на SFDC. Умишленото нарушение на горепосоченото от страна на Клиента или Потребител или ползването на Услугите в нарушение на тези Условия на ползване, Документацията или Формуляри за поръчка от страна на Клиент или Потребители, които по преценка на SFDC на свой ред заплашват сигурността, целостта или наличността на услугите на SFDC, може да доведе до незабавно прекратяване на услугите на SFDC.

2.4 Външно насочени услуги. Ако Клиентът използва Услуга, за да изпраща електронни съобщения или за да създава, хоства или публикува съдържание на външно насочени уебсайтове, той попада под действието на Политиката на SFDC за външно насочени услуги, достъпна на http://www.salesforce.com/company/legal/, приложима за Услугата, и носи еднолична отговорност за съблюдаването с приложимия закон относно ползването на „бисквитки” или други проследяващи технологии на подобни уебсайтове.

2.5 Премахване на Съдържание и SFDC Приложения, външни за SFDC. Ако трето лице-притежател на права задължи SFDC да премахне Съдържание или ако получи информация, че Съдържание, предоставено на Клиента, може да е в нарушение на приложими закони или права на трети лица, SFDC има право да уведоми Риселъра или Клиента за това и в такъв случай Клиентът незабавно ще премахне всяко такова Съдържание от системите си. Ако SFDC получи информация, че Приложение, външно за SFDC и използвано с Услуга от Клиента, може да е в нарушение на Политиките на SFDC за външно насочени услуги, приложимите закони или права на трети лица, SFDC има право да уведоми Риселъра или Клиента за това и в такъв случай Клиентът незабавно ще деактивира тези Приложения, външни за SFDC, или ще ги промени така, че да осуети потенциалното нарушение. Ако Клиентът не предприеме необходимите действия в съотвествие с горното, SFDC има право да деактивира приложимото Съдържание, Услуга и/или Приложение, външно за SFDC, до осуетяване на потенциалното нарушение. По искане на SFDC, Клиентът се задължава да удостовери писмено заличаването и преустановяването на ползването, а SFDC има право да предостави копие от ткова удостоверение на всяко трето лице-ищец или правителствен орган, според случая.

2.6 Бъдеща функционалност. Клиентът се съгласява, че неговите покупки нито са обусловени от доставката на бъдещи функционалности или характеристики, нито са зависими от устни или писмени публични коментари, направени от SFDC във връзка с бъдеща функционалност или характеристики.

3. ДОСТАВЧИЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ SFDC

SFDC или трети лица може да предоставят продукти или услуги на трети лица, включително например Приложения, външни за SFDC, и консултантски услуги. Всяко закупуване от страна на Клиента на подобни продукти или услуги и всякакъв обмен на данни между Клиента и доставчик, продукт или услуга, външни за SFDC, стават единствено между Клиента и приложимия доставчик, различен от SFDC. SFDC не предоставя гаранции и не поддържа такива приложения, продукти или услуги, независимо дали са обозначени от SFDC като „сертифицирани” или не, освен ако изрично не е посочено друго във Формуляра за поръчка.

Ако Клиентът реши да ползва с Услугите Приложение, външно за SFDC, Клиентът дава разрешение на SFDC да осигури достъп на Приложението, въшно за SFDC, неговия доставчик до Данни за Клиента, необходим за взаимодействието на това Приложение, въшно за SFDC, с Услугите. SFDC не носи отговорност за предоставяне, изменение или заличаване на Данни на Клиента в резултат на достъп от страна на доставчика на това Приложение, вънпно за SFDC, или неговия доставчик. Услугите може да съдържат характеристики, предназначени да взаимодействат с такива Приложения, външни за SFDC. За да ползват тези характеристики, Клиентът може да бъде задължен да получи достъп до такива Приложения, външни за SFDC, от неговия доставчик и може да бъде задължен да предостави достъп на SFDC до акаунта(ите) на Клиента в тези Приложения, външни за SFDC. SFDC не може да гарантира непрекъсната наличност на такива характеристики на Услугите и може да прекрати предоставянето им без да дава право на Клиента на възстановяване на суми, кредит или друга компенсация, ако например и без ограничение доставчикът на Приложение, външно за SFDC, спре да предоставя Приложението, външно за SFDC, за взаимодействие със съответните функции на Услугите по начин, приемлив за SFDC.

4. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЦЕНЗИ

4.1 Запазване на права. Предмет на ограничените права, изрично предоставени по настоящия документ, SFDC, неговите лицензодатели и доставчици на Съдържание си запазват всички права, права на собоственост и участие в и към Услугите и Съдържанието, включително и всички права на интелектуална собственост, свързани с тях. На Клиента не се предоставят никакви други права, освен изрично посочените тук.

4.2 Достъп до и ползване на Съдържание. Клиентът има право да достъпва и ползва приложимо Съдържание в съответствие с условията на приложимите Формуляри за поръчка, настоящите Условия на ползване и Документацията.

4.3 Разрешение за хостинг на Данни на Клиента и Приложения. Клиентът дава на SFDC, Свързаните с него дружества и приложимите изпълните световно, времево ограничено разрешение да хостват, копират, препращат и показват Данни на Клиента, както и които и да е Приложения, външни за SFDC, и програмен код, създаден от или за Клиента, използвайки Услугите, съгласно нуждите на SFDC за предоставяне на Услуги в съотвествие с настоящите Условия на ползване и Документацията. Предмет на предоставените тук ограничени разрешения, SFDC не получава никакви права, права на собственост или участие от Клиента или неговите лицензодатели съгласно Условията на ползване на SFDC върху каквито и да е Данни на Клиента, Приложение, външно за SFDC, или програмен код.

4.4 Разрешение за ползване на обратна връзка. Клиентът дава на SFDC и Свързаните с него Дружества световно, постоянно, неотменимо и безвъзмездно разрешение да използват и включват в Услугите предложения, искания за подобрение, препоръки, корекции или друга обратна връзка, осигурена от Клиента или Потребителите във връзка с изпълнението на Услугите, предоставяни от SFDC или Свързаните с него дружества.

4.5 Условия на федералното правителство за окончателно ползване. SFDC предоставя Услугите, включително и свързаните с тях софтуер и технологии, за крайно окончателно ползване от федералното правителство единствено при изпълнение на следното: Правителствените технически данни и софтуерните права, свързани със Услугите, включват само онези права, обичайно предоставяни на обществеността, както е определено в тези Условия на ползване. Този обичаен търговски лицензи се предоставя в съответствие с FAR 12.211 (Технически данни) и FAR 12.212 (Софтуер), а за сделки на Министерството на отбраната – DFAR 252.227-7015 (Технически данни – търговски артикули) и DFAR 227.7202-3 (Права върху търговски компютърен софтуер или документация за компютърен софтуер). Ако правителствена агенция се нуждае от права, които не са предоставени с настоящите условия, то трябва да влезе в преговори с SFDC, за да се определи дали съществуват приемливи условия за предоставянето на такива права.

5. АБОНАМЕНТИ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

5.1. Прекратяване на услугите. Ползването на Услугите от страна на Клиента може да бъде незабавно прекратено и/или временно преустановено, по избор на SFDC, с предизвестие, в случай че се дължи на: (а) нарушение на разпоредбите на тези Условия на ползване, Документацията или Формулярите за поръчка от страна на Клиент или Потребител; или (б) нарушение от страна на Риселъра на неговите задължения за плащане към SFDC по отношение на абонаментите, които препродава на Клиента във връзка с тези Условия на ползване.

5.2. Прекратяване на споразумение между Риселър и SFDC. След всяко прекратяване или изтичане на срока на действие на споразумение между Риселър и SFDC, по силата на което Риселърът е упълномощен да препродава Услугите, всеки абонамент на Клиент за Услугите, който не е изтекъл към момента на такова прекратяване или изтичане („Наследена поръчка”), остава в сила до края на срока на абонамента и продължи да бъде подчинен на тези Условия на ползване, при условие че Клиентът не е в нарушение на Условията на плзване, а SFDC е получил всички дължими плащания във връзка с тези Наследени поръчки. Освен ако не предвидено в настоящите условия, след прекратяване или изтичане срока на споразумението между Риселър и SFDC, SFDC не е длъжен да предоставя Услугите директно на Клиента или да влезе в директни договорни отношения с Клиента.

5.3. Без възстановяване на средства при прекратяване. Прекратяването, изтичането или временното преустановяване на Услугите, настоящите Условия на ползване или споразумението между Риселъра и SFDC при никакви обстоятелства няма да породят отговорност на SFDC към Клиента за възстановяване на средства или щети.

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

С ОГЛЕД НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ SFDC И КЛИЕНТА, SFDC НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОННО УСТАНОВЕНИ ИЛИ ДРУГИ, И КОНКРЕТНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ТЪРГОВСКО ЕСТЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. СЪДЪРЖАНИЕТО Е ПРЕДОСТАВЕНО „В ТЕКУЩОТО СИ СЪСТОЯНИЕ” И СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД.

7. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Клиентът се задължава да защитава SFDC срещу всякакви искове, искания, съдебни дела или производства, предявени или заведени SFDC от трето лице, в които се твърди, че с Данните на Клиента са нарушени или незаконно присвоени права на интелектуална собственост на такива трети лица, или които произтичат от ползването на Услугите или Съдържанието от страна на Клиента в нарушение на тези Условия на ползване, Документацията, Формуляра за поръчка или приложимото право (всеки от тях е наречен „Иск срещу SFDC”) и да обезщетява SFDC за всички щети, адвокатски хонорари и разходи, окончателно присъдени срещу SFDC в резултат на Иск срещу SFDC или за суми, изплатени от SFDC съгласно уреждането на такъв Иск, одобрено писмено от SFDC; при условие че SFDC: (i) е изпратил своевременно писмено предизвестие до Клиента за Иска срещу SFDC, (ii) осигури на Клиента пълен контрол върху защитата и уреждането на Иска срещу SFDC (при условие че Клиентът няма право да урежда или защитава Искове срещу SFDC, ако не е освободил безусловно SFDC от цялата отговорност) и (iii) предоставя всякакво необходимо съдействие на Клиента за негова сметка.

9. ЛИПСА НА ОТГОВОРНОСТ

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SFDC НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ КЛИЕНТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКА ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ ЩЕТИ, ОСНОВАНИ НА ПРОПУСНАТИТЕ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ДОГОВОРНИ, ИЗВЪНДОГОВОРНИ ИЛИ СЪГЛАСНО ДРУГА ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ КЛИЕНТЪТ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. SFDC ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ НА ХОСТИНГ УСЛУГИ.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1 Известия. Всички известия, които SFDC се задължава да изпрати на клиентите си съгласно Документация, се изпращат от SFDC на Риселъра или Клиента, както SFDC намери за добре по собствена преценка в зависимост от обстоятелствата и посочената информация за контакт за известия, предоставена на SFDC в Услугите.

9.2 Отказ от права. Неупражняването или забавянето от страна на SFDC да упражни дадено право по настоящите Условия на ползване не представлява отказ от това право.

9.3 Разделност. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия на ползване бъде определена от компетентния съд като противоречаща на закона, тя ще се счита за нищожни, а останалите разпоредби от Условията на ползване ще останат в сила.

9.4 Допълнителни контакти. SFDC има право да осъществява контакт с Клиента във връзка с новите характеристики и предложения за услуги на SFDC.

9.5 Трети лица-бенефициенти. Настоящите Условия на ползване се сключват между Клиента и Риселъра. SFDC не е страна по тези Условия на ползване, но е трето лице-бенефициент по споразумението между Клиента и Риселъра, единствено доколкото е свързано с Условията на ползване.

9.6 Предимство. По отношение на предмета на натоящите Условия на ползване, в случай на конфликт или несъответствие между Условията на ползване и други условия или реда в споразумението между Клиента и Риселъра или формуляра за поръчка, предимство ще имат тези Условия на ползване.

Абонирай се и получавай първи новини, интересни материали от нас и нашите партньори, примери за добри практики и екслузивни покани за събитията на Некст консулт

ЗАПИШИ МЕ